ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
 
ที่ตั้ง  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  47  หมู่ที่ 12 ตำบลแหลมรัง  อำเภอบึงนาราง   จังหวัดพิจิตร 
ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน  มีชุมชนล้อมรอบ         อยู่ห่างจากอำเภอบึงนาราง 15  กิโลเมตร


ประวัติโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  เปิดทำการเรียน การสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ.  2533 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม     ในขณะนั้นมีนักเรียนเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  35  คน  และอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านแหลมรัง”ราษฎร์บำรุง”  สำนักงานการประถมศึกษาโพทะเลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว   โดยมีนายสมควร ธูปพนม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมเป็นผู้ดำเนินการ และได้มอบหมายให้ นายสะอาด สกุลดิษฐ์  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาแห่งนี้  โดยจัดครูจากโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมและได้รับความอนุเคราะห์จากครูโรงเรียนบ้านแหลมรัง”ราษฏร์บำรุง”  ช่วยทำการสอน   จนกระทั่งวันที่  16  พฤษภาคม  2534  กรมสามัญศึกษา  ได้บรรจุครูมาทำการสอนที่โรงเรียน  แห่งนี้  4  คน   จนเมื่อวันที่  13  มีนาคม  2535   โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม”  และได้รับอนุญาตให้จัดสร้างอาคารเรียนในที่ดินสาธารณะของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม    ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ   ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่   43/2534   จำนวนเนื้อที่   43  ไร่   1  งาน   60  ตารางวา      โดยเริ่มแรกคณะครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราว   จำนวน  1 หลัง  ขนาดกว้าง   8   เมตร   ยาว   32   เมตร จำนวน  4    ห้องเรียน   เป็นจำนวนเงิน 700,000บาท   โครงสร้างหลังคาทำจากไม้มะพร้าวทั้งหมด  มุงด้วยสังกะสี
นักเรียนจึงเรียกอาคารนี้ว่า “ วิมานมะพร้าว ” และได้สร้างอาคารห้องพักครูใกล้ๆ วิมานมะพร้าวอีก 1 ห้อง 
จนในวันที่ 25  มิถุนายน 2535 จึงได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแหลมรัง”ราษฏร์บำรุง”มาอยู่ที่อาคารชั่วคราว
ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และในวันที่ 30   ธันวาคม 2535  กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสะอาด สกุลดิษฐ์  เป็นครูใหญ่ทำหน้าที่บริหารงานโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารคนแรก และในขณะเดียวกันก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ กขค   จนแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2536 
ใช้จัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน    จนกระทั่งในปีการศึกษา  2540   กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย