สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนประกอบด้วย :     อักษร  ลว   ในวงกลม  ล้อมรอบด้วยเปลวแสงดวงอาทิตย์
ความหมาย :      โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  เป็นคลังแห่งปัญญา  ที่ให้แสงสว่างแก่มวลมนุษย์  ประดุจแสงแห่งดวงอาทิตย์