วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา /คติพจน์ / คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม   เป็นสถานศึกษาเชิดชูคุณธรรม   มีส่วนร่วมการบริหาร 
มุ่งสู่มาตรฐานสากล..   

อักษรย่อ :             ล.ว.

คติพจน์ :                  ปญญา ว ธเนน เสยโย     ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

ปรัชญาโรงเรียน :      การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คำขวัญโรงเรียน :      มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง