พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ
 
1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม   ให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้
2.  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นประชาธิปไตย  รักษ์ความเป็นไทย  และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล
4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสากล   จัดทำวิจัยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร


เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
 
÷ นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  สื่อสารได้  2  ภาษา   ล้ำหน้าทางความคิด  และเป็นพลโลกที่ดี