ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :