กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรัชฎา ดำเนินโฉม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายฐิติวรรณ์ พานทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1