กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชลธิชา นักพรานบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชรพร ศรีนาราง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2