กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนภสร ยอดเถื่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปรีญาภรณ์ ปันแก้ว
พนักงานราชการ