กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสาคร ภู่สอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพสุธันย์ จูทัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5