กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชชา มิ่งสมร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4