กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนิรวิทธิ์ ขาวหนู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายมานะพงษ์ พินธุ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2